דף הבית אודות בלוג מאמרים לרכישת הספר הר הבית כהלכה

 

אחרי שנות גלותינו שוב הר הבית בידינו

בחסד ה' עלינו וברחמיו המרובים, לאחר תפילות ודמעות רבות במשך אלפיים שנות גלות קשות ומרות - השיב אותנו אבינו שבשמים לארץ קודשנו, ולפני כחמישים שנה במלחמת 'ששת הימים' הוסיף ה' ידו עלינו לטובה ובניסים ונפלאות הרחיב ה' את גבולינו, וזכינו לשוב למקום המקדש, ולב כל ישראל נרגש ורתת בשעה שנשמעה הקריאה – 'הר הבית בידינו'. חזרנו אל מקום בית הבחירה, הר המוריה מקום השכינה.ח

כאשר שבנו להר הבית, שאלות גדולות ניצבו מולנו, האם ישנה משמעות לכך ששבנו להר הבית? האם נדרשת מאתנו פעולה מעשית בשל כך, או שמא מן הראוי להתרחק ממקום הקודש עד ביאת משיח צדקנו? האם מותר היום לעלות להר הבית? האם כיום כאשר בית המקדש חרב ישנם מצוות שמקיימים בעלייה להר הבית?ח

ידוע כי רבים מן הפוסקים אסרו את העלייה להר הבית, עם זאת יש פוסקים אשר מתירים לעלות להר הבית כהלכה וקוראים לעשות זאת.ח

 

 

עת לעשות לה'ג

הקב"ה באהבתו הגדולה פתח את לבי לעסוק בסוגיה זו, ומצאתי כי יש התייחסות רחבה לשאלה זו בדברי הפוסקים. ב"ה רבים תלמידי החכמים הבקיאים היטב בהלכות כשרות, שבת, טהרת המשפחה וכיוצא בזה, אך סוגיה זו פחות מצויה ושכיחה. על כן אמרתי כי בוודאי מצווה רבה ללקט את דברי הפוסקים אשר עסקו בסוגיה זו, ולהביאם לפני תלמידי חכמים, שיעסקו בסוגיה זו כדרכה של תורה.ע

והנה מלבד השאלה המעשית שאנו עסוקים בה בחיבור זה, הרי שעצם העיסוק בהלכות ביאת המקדש מצווה רבה יש בו, שהרי בוודאי בא תבוא השעה בה נזכה כולנו כאיש אחד לשוב לחצרות בית ה', וממילא נהיה מחויבים להיות בקיאים בהלכות אלו.א

 יותר מכך, הלימוד בסוגיות הנוגעות לגאולת ישראל ולבניין המקדש מעיד על ציפייה אמתית לישועת ישראל

כפי שכתב מרן ר' ישראל מאיר זצ"ל, בעל המ"ב וה'חפץ חיים' (תורה אור פ"יב) וזו לשונו: "אמרו חז"ל (שבת לא), בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו, נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה? הורונו חז"ל בזה שמוטל על האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מהדברים ששואלין אותו בתחילת דינו, וכן סדרו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת שמונה עשרה, לישועתך קיווינו כל היום, וכן אנו מסיימין תפלתנו, על כן נקווה לך וכו' לראות מהרה וכו', וכן אנו אומרים באני מאמין ואני מחכה לו בכל יום שיבוא.ח

אבל צריך להתבונן אם אין דברינו רק מהשפה ולחוץ חס ושלום? כי אם באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום שיבוא, הלוא היינו מכינין עצמינו בלימוד הלכות האלה, שבבא זמן הישועה יידרש לנו הלכה למעשה, וההלכות גדולות ומרובות הן אשר אי אפשר ללמוד ולדעת אותן בשעה קלה. ואם אין אנו נותנין לב ללמוד ולדעת הלכות קדשים, אות הוא כי אין ציפייתנו לישועה במהרה אמיתית. שאלו כן, בוודאי היינו משתדלים ומזדרזים בכל עוז ללמוד הלכות האלו הנצרכות לנו תיכף בהגלות ישועתו יתברך... שאילו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה, בוודאי היו מזדרזין אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש, בעבור שאז כל הדינים נוהגים למעשה. לא מיבעי לכהנים, אלא אף לישראלים כגון אכילת קדשים וביאת המקדש ששייך לכולם, ובפרט לעניין קרבן פסח שחייבה התורה בעונש כרת אם ימנע מלעשותו". עכ"ל הקדוש.ל

 

חובתנו האישית של כל אחד ואחד 

עתה נשיב אל לבנו, אם אמר זאת ה'חפץ חיים' בדורו, שהיו אז רחוקים מאוד ממציאות הגאולה וחידוש עבודת בית המקדש, ואעפ"כ קרא בקול גדול ללמוד הלכות מקדש וקדשיו. על אחת כמה וכמה אלף פעמים בדורנו, שזכינו בניסים ונפלאות לשוב למקום המקדש ממש במלחמת ששת הימים, והר הבית בידינו, הרי שחובה גדולה ורבה מוטלת עלינו ללון לעומקה של הלכה, ללמוד את הלכות העלייה להר הבית, את הלכות הטהרה וחידוש עבודת הקרבנות ובניית המקדש.פ

שמחה מיוחדת יש בעיסוק בנושא זה, שכבר בעצם העיסוק בו, אנו זוכים ומקיימים את המצווה "ציון היא דורש אין לה" - 'מכלל דבעיא דרישה'. נברר את הסוגיה על פי דברי רבותינו ראשונים ואחרונים, מתוך רצון לברר את דבר ה'- זו הלכה, וה' יעזרנו ויזכנו לכוון לאמיתה של תורה.ל

ליקטנו את דברי רבותינו, והוספנו מעט את הנראה לעניות דעתינו כדרכה של תורה. בכל שאלה והוראה הנוגעת למעשה, יש להיוועץ במורה הוראה.ל

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.